top of page

KDO JSME?

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

CO DĚLÁME?

Rozhodli jsme se vystoupit z naší komfortní zóny a již několik let, na základě našich schopností a zkušeností, rozvíjíme naši obec, město, okres, kraj.

Sledujte nás
na Facebooku

OCHRANA OSOBNÍCH

​ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je:
  Pardubický kraj
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  IČ: 70892822

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
  Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
  Telefon: 466 026 117, 601 169 693

 3. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti kraje (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci kraje) je kraji přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne kraji ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

 4. Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

 6. Pokud jsou u kraje zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  1. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),

  4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,

  7. podat stížnost u dozorového orgánu.

 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 9. Svá práva vůči kraji uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

bottom of page