top of page

KDO JSME?

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

KOALIČNÍ SMLOUVA „3PK“
na období 2020 - 2024

SMLUVNÍ STRANY:

Česká strana sociálně demokratická


(dále jen ČSSD),


zastoupená hejtmanem Pk a lídrem kandidátní listiny 3PK pro krajské volby 2020
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. 
a předsedou krajského předsednictva ČSSD Pardubického kraje JUDr. Janem Chvojkou

a

 

Společně pro kraj
(dále jen SproK)


zastoupené předsedou hnutí SproK Petrem Fialou
a členem předsednictva hnutí SproK Miroslavem Krčilem, DiS. 

 

PREAMBULE


CO DĚLÁME?

Rozhodli jsme se vystoupit z naší komfortní zóny a již několik let, na základě našich schopností a zkušeností, rozvíjíme naši obec, město, okres, kraj.

Sledujte nás
na Facebooku

Na základě stávající výtečné spolupráce mezi zástupci smluvních stran založené na

  • respektu a uznávání principů demokratického právního státu s nezastupitelnou úlohou místních a krajských samospráv při správě věcí veřejných,

  • obhajobě dosaženého stupně decentralizace v rámci spojeného modelu veřejné správy,

  • společném zájmu dbát o udržitelný všestranný rozvoj všech částí Pardubického kraje, 

  • zkušenostech z dosavadního vedení měst, obcí a samosprávy Pardubického kraje,

  • vzájemné důvěře při konsensuálním rozhodování,

  • hledání efektivních řešení prospěšných pro občany kraje

se smluvní strany dohodly, že prohloubí a zformalizují svoje dosavadní vztahy v rámci nově vzniklé volební koalice pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje uskutečněné v roce 2020. Pro VI. čtyřleté volební období 2020 – 2024 připraví splnitelný realistický přitom moderní program pro nadcházející volební období s výhledem do roku 2030 a podají společnou koaliční kandidátní listinu „3PK“. 

Čl. 1

Název a členové koalice

Smluvní strany ČSSD a SproK se dohodly na názvu volební koalice pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje – „3PK“.

Čl. 2

Volební program

Smluvní strany se zavazují připravit a schválit teze společného volebního programu nejpozději do 31. března 2020 a komplexní volební program obsahující konkrétní záměry a závazky pro volební období 2020 nejpozději do 31. května 2020.

Čl. 3

Orgány koalice

Nejvyšším orgánem koalice je „3PK koaliční rada“ složená ze šesti členů, přičemž každá ze smluvních stran nominuje tři členy a jednoho náhradníka. 3PK koaliční radě náleží rozhodovat o společné volební i povolební strategii a všech otázkách, které se týkají spolupráce obou smluvních stran. Rozhodování 3PK koaliční rady je založeno na celkovém konsensu s tím, že sporné otázky jsou následně konzultovány i s dalšími členy smluvních stran.

Pro účely programové shody po celé období koaliční spolupráce bude ustavena stálá pracovní skupina – „3PK programové centrum“ složené z osmi členů, přičemž každá smluvní strana nominuje čtyři stálé členy a dva jejich náhradníky. V případě potřeby vzniknou pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti složené výhradně z odborníků, kteří připraví návrhy pro „3PK programové centrum“, případně pro „3PK koaliční radu“. 
 

Čl. 4

Koaliční kandidátní listina 3PK

Smluvní strany se dohodly na obsazení kandidátní listiny „3PK“ takto:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.        
Miroslav Krčil, DiS.  
Josef Bidmon
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
Petr Fiala  
MUDr. Pavel Havíř
Josef Kozel
Ing. Lenka Pařízková
Ing. Bohumil Bernášek  
Alena Šírová 
MUDr. Josef Hájek
Ing. Václav Kubín
Ing. Jan Stránský
Mgr. Radko Martínek  
Ing. Jan Macháček
Václav Roček
Mgr. Lenka Tlustá
Ing. Ladislava Kratochvílová
Ing. Václav Kroutil
Marcel Vojtěch

ČSSD        
SproK        
nestraník    
ČSSD        
SproK        
ČSSD        
SproK        
nestraník    
ČSSD        
ČSSD        
nestraník     
SproK        
SproK        
ČSSD        
nestraník    
ČSSD        
ČSSD        
nestraník    
ČSSD        
nestraník 

Čl. 5

Kandidát na hejtmana Pardubického kraje

Smluvní strany se shodly, že lídrem kandidátní listiny a společným kandidátem na funkci hejtmana Pardubického kraje pro volby a povolební vyjednání bude Martin Netolický.
 

Čl. 6

Nominace do orgánů kraje za 3PK

Smluvní strany se dohodly, že kandidáty do rady kraje, výborů zastupitelstva kraje či komisí rady kraje vždy projedná „3PK koaliční rada“, která rozhoduje o personálních nominacích na základě jednomyslné shody. Stejným způsobem jsou projednávány i změny v nominacích.

Čl. 7

Volební zmocněnec

Volebním zmocněncem 3PK bude jmenován Bc. Zdeněk Škařupa a náhradníkem volebního zmocněnce 3PK Pavel Fiala.

Čl. 8

Klub zastupitelů a klub příznivců 3PK

Po volbách do zastupitelstva kraje bude ustaven „klub zastupitelů 3PK“ složený ze všech zvolených členů zastupitelstva kraje za koalici 3PK. Členové klubu budou po celé volební období společně vystupovat na jednáních s ostatními politickými partnery. 

Čl. 9

Pravidla spolupráce

3Pk bude postupovat ve vzájemné shodě před volbami i po volbách, a to nejen při obsazování orgánů kraje. Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech kraje budou přijímána po vzájemné dohodě klubu zastupitelů 3PK.

Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou stranou či jiným politickým hnutím v rámci Zastupitelstva Pardubického kraje.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

3PK budou nadále zastupovat navenek pouze Martin Netolický za ČSSD a Petr Fiala za SproK, případně 3PK koaliční rada jako celek. 

Tuto smlouvu lze vypovědět v případě porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy. 

 

Případné změny se uzavírají ve formě dodatků k této koaliční smlouvě a dnem schválení se stávají nedílnou součástí této smlouvy se závazností pro obě smluvní strany. 

 

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. K této koaliční smlouvě následně svými podpisy přistoupí všichni kandidáti na kandidátní listině 3PK

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (ČSSD)

JUDr. Jan Chvojka (ČSSD)

Petr Fiala (SproK)


Miroslav Krčil, DiS. (SproK)

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

V Pardubicích

...........................................

Koaliční smlouva ve formátu PDF ke stažení

bottom of page